برگزاری کارگاه آموزشی ویژه پرسنل خدمات شهری شهرداری ها

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه پرسنل خدمات شهری شهرداری ها
در این کارگاه آموزشی که توسط واحد آموزش شرکت بازیافت لنجان با همکاری واحدهای خدمات شهری شهرستان تشکیل شد ،کلیه پرسنل با اهمیت رعایت مسائل بهداشت فردی ، لزوم استفاده از وسائل حفاظتی و هم چنین آشنایی با انواع پسماندهای پرمخاطره آشنا گردیدند. تشریح انواع بیماریهایی که می تواند از طریق پسماندها خصوصا پسماندهای عفونی انتقال یابد ،و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی هم چون ماسک ،دستکش برای عموم پرسنل بیان گردید.