بازدید شورای اسلامی محترم شهر زرین شهر از کارخانه بازیافت لنجان

بازدید شورای اسلامی  محترم شهر زرین شهر از کارخانه بازیافت لنجان
در این بازدید شورای  اسلامی محترم شهر زرین شهر از روند پروژه های عملیاتی این کارخانه بازدید نموده واقدامات انجام شده را با توجه به اوضاع سخت اقتصادی شایسته تقدیر دانست. در پایان جهت تقدیر از زحمات شایسته مدیر عامل کارخانه بازیافت لنجان و مدیر کارخانه لوح یادبودی اهدا گردید.