راه اندازی سوله پردازش پسماند

راه اندازی سوله پردازش پسماند
با انجام اصلاحات زیر ساختی سالن پردازش پسماند و تغییر خط پردازش و تفکیک پسماند این سالن با خط جدید راه اندازی گردید .