آئین افتتاحیه پروژه های عمرانی شرکت بازیافت لنجان

آئین افتتاحیه پروژه های عمرانی شرکت بازیافت لنجان