تقدیر از نماینده شهرداران شهرستان

تقدیر از نماینده شهرداران شهرستان