تقدیر از نماینده محترم کارمندان شرکت بازیافت لنجان

تقدیر از نماینده محترم کارمندان شرکت بازیافت لنجان