تقدیر از نماینده محترم کارگران شرکت بازیافت لنجان

تقدیر از نماینده محترم کارگران شرکت بازیافت لنجان