بازدید آموزشی از کارخانه

بازدید آموزشی از کارخانه
بازدید دانش آموزان دبرستان حافظ شهر زرین شهر از کارخانه بازیافت لنجان به منظور آشنایی با نحوه فعالیت های کارخانه .