واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کود کمپوست

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کود کمپوست
در این واحد پسماند از ابتدای ورود به کارخانه ،  جهت انجام  پردازش مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از انجام مراحل مربوط به تخمیر و اندازه گیری  پارامترهای مربوطه جهت تولید کود کمپوست مطابق با شاخص های تعیین شده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.