بازدید از خط تولیدکود و پردازش پسماند کارخانه بازیافت نجف آباد

بازدید از خط تولیدکود و پردازش پسماند کارخانه بازیافت نجف آباد

حضور مدیرعامل شرکت بازیافت لنجان به همراه مدیر کارخانه و کارشناسان به جهت بازدید از خط پردازش و تولید کود کمپوست کارخانه بازیافت نجف آباد .

سبحان نظری مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان در این بازدید :ارتباط متقابل با دیگر صنایع  به جهت استفاده از تجارب دیگران در جهت پیشرفت صنعت بازیافت را بسیار موثر خواند. ایشان ضمن تقدیر اززحمات مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان ، اصلاح خط پردازش این کارخانه را به جهت کاهش آلودگیهای بستر کارخانه بسیار عالی قلمداد نمودند.