بازدید فرماندار و شهرداران محترم شهرستان لنجان به همراه اعضائ هیئت مدیره از کارخانه بازیافت لنجان

بازدید فرماندار و شهرداران محترم شهرستان لنجان به همراه اعضائ هیئت مدیره از کارخانه بازیافت لنجان

بازدید کنندگان محترم از دو پروژه در حال انجام در محل کارخانه بازیافت لنجان بازدید بعمل آوردند. پروژه اصلاح سوله پردازش پسماند و پروژه آلیاژ پلاستیک باهدف کاهش دفن نایلونها .

رهنمود های موثر فرماندار محترم و شهرداران شهرستان به جهت ادامه پروسه انجام پروژه ، ساز و کارهای لازم در این زمینه و هم چنین داشتن چشم انداز آتی به جهت پیشرفت ها ی مطالعاتی و تحقیقاتی در صنعت بازیافت در این بازدید عنوان گردید .