پروژه اصلاح سوله پردازش پسماند

پروژه اصلاح سوله پردازش پسماند

با توجه به آغاز به کار سوله پردازش پسماند از ابتدای سال  1383تا کنون بتن کف وبستر سالن پردازش به دلیل حجم شیرابه و خاصیت اسیدی آن به شدت تخریب شده و پایه های ستون سوله دچار خوردگی شدید گردیده که درنهایت منجر به تهدید امنیتی برای کارکنان شاغل در سوله میگردد.

لذا اصلاح و تعمییرات اساسی سوله بسیار حائز اهمیت بوده که در بهمن ماه سال 1398این پروژه کلید خورد.