پاکسازی حاشه دریاچه قایقرانی ذوب آهن اصفهان از پسماندهای رها شده

پاکسازی حاشه دریاچه قایقرانی ذوب آهن اصفهان از پسماندهای رها شده