ترانشه دفن پسماند

ترانشه دفن پسماند
در لندفیل یا ترانشه دفن پسماند تنها پسماندهایی که غیر قابل بازیافت بوده و در مرحله پایانی پردازش می باشند ،طبق موازین بهداشتی دفن می گردند. ترانشه دفن  از حالت پیش رونده به حالت طبقاتی مبدل گردیده است ، که این امر در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی سطح وسیعی از اراضی جلوگیری می نماید.