کود کمپوست

کود کمپوست
کارخانه بازیافت لنجان از روش هوازی جهت تولید کود کمپوست از پسماند عادی استفاده نموده و پس از انجام آنالیزهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی و طی مراحل تخمیر و انجام مراحل مکانیکی کود تولید شده جهت عرضه به بازار ارائه می گردد.