کارخانه بازیافت لنجان

کارخانه بازیافت لنجان

سبحان نظری مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان

حجم پسماند ورودی به کارخانه بازیافت لنجان از هشت  شهر شهرستان لنجان به میزان 200 تا 250 تن پسماند به صورت روزانه می باشد که از این میزان تنها 30 درصد دفن می گردد. با اصلا  ح خط پردازش پسماند و اختصاص یک دستگاه سرند به طول 9/5 متر میزان پسماند دفنی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.