تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان فروردین ماه 1398

تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت بازیافت لنجان فروردین ماه 1398

در این جلسه از زحمات جناب آقای اطهری فر مدیر عامل اسبق شرکت بازیافت لنجان تقدیر بعمل آمد و جناب آقای سبحان نظری به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معارفه گردید.