آموزش فرهنگ بازیافت ویژه رابطین بهداشتی پایگاههای جامع سلامت شهرستان

آموزش فرهنگ بازیافت ویژه رابطین بهداشتی پایگاههای جامع سلامت شهرستان
آموزش فرهنگ بازیافت و تفکیک پسماندها از مبدا در پایگاههای جامع سلامت شهرستان به اجرا در آمد. هدف از اجرای این آموزش انتقال مفاهیم آموزشی در خصوص پسماندها و اهمیت جداسازی انواع پسماندها خصوصا پسماندهای عفونی و خطرناک می باشد.